Trên quan điểm của một chính phủ, làm thế nào để việc rà soát thực sự có hiệu quả?
22:10' 12/1/2007


Trả lời:

Ở đây, mt ln na ta li thy vai trò ca doanh nghip. Doanh nghip là ngun thông tin quan trng phn hi vnhng tác động ca chính sách trong nước, đồng thi phn ánh vnhng đim vướng mc trong chính sách ca các nước khác mà hgp phi trong thc tế hot động kinh doanh ca mình. Qua đó, doanh nghip giúp chính phtrà soát và có yêu cu thích đáng khi rà soát chính sách ca các nước khác.

Doanh nghip có thtmình phn ánh thông tin ti các cơ quan chính phhoc thông qua các phòng thương mi và công nghip, các hip hi ngành ngh, các tchc phi chính ph.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất