Có phải bất kỳ một sự thay đổi chính sách nào của mỗi nước thành viên đều phải thông báo cho WTO?
22:9' 12/1/2007


Trả lời:

Không ph
i tt cmà chcó các chính sách có tác động đến thương mi, có thể ảnh hưởng đến nhng nguyên tc và nghĩa vca các hip định WTO thì mi phi thông báo.

C
th, trong scác thay đổi chính sách cn phi thông báo, có vic thay đổi vthuế quan, phphí, hn ngch thuế quan, hn chế định lượng, yêu cu cp giy phép, phương pháp xác định trgiá hi quan, quy chế xut x, mua sm ca chính ph, các hàng rào kthut, các bin pháp tv, chng phá giá, chng trcp, trcp xut khu, tham gia vào các khu thương mi tdo, vai trò ca các doanh nghip thương mi nhà nước, các bin pháp kim soát ngoi hi liên quan đến xut nhp khu, mua bán đổi hàng theo lnh ca chính ph, v.v…

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất