Tại sao lại có vấn đề gắn thương mại với môi trường? Mối liên hệ giữa hai lĩnh vực này là gì?
22:5' 12/1/2007


Trả lời:

Trong vài th
p ktrli đây, môi trường đã trthành mt mi quan tâm hàng đầu ca nhân loi. Sbùng ndân s, tăng trưởng kinh tế mãnh lit đã làm cho các tài nguyên môi trường bkhai thác và tàn phá vi mt tc độ chưa tng thy. Môi trường suy thoái làm nh hưởng trc tiếp đến cuc sng hin nay cũng như các thế hmai sau: đất đai trnên cn ci, lũ lt nhiu hơn, hn hán gay gt hơn, nhiu loài sinh vt btuyt chng, nước bin dâng cao, tng ozone bthng, v.v…

Nhìn chung, chính phcác nước đều thy scn thiết ca vic bo vmôi trường. Tuy nhiên, khi áp dng các bin pháp để bo vmôi trường thì li phát sinh vic các bin pháp này có thể ảnh hưởng ti thương mi. Dưới đây là mt strường hp chính sách môi trường tác động ti thương mi.

Các nhà sn xut nhng nước có tiêu chun môi trường nghiêm ngt cho rng vic tuân thcác tiêu chun này đẩy giá thành hàng hoá ca hlên cao, trong khi hàng hoá tương tsn xut các nước có tiêu chun môi trường thp hơn nên giá thành cũng thp hơn. Do đó, họ đòi chính phnước mình yêu cu hàng nhp khu cũng phi đáp ng đủ các điu kin vmôi trường như đối vi các doanh nghip trong nước.

Tmt bình din khác, các nước đang phát trin cho rng các nước phát trin đã lm dng tiêu chun môi trường để dng lên hàng rào thương mi trá hình đối vi hàng hoá tcác nước đang phát trin vn có tiêu chun môi trường thp hơn. Khi mà các bin pháp bo hrõ ràng như thuế quan, hn ngch phi dn rút bthì đây là mt bin pháp bo htinh vi ca các nước phát trin.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất