WTO có quy định gì về vấn đề môi trường?
22:1' 12/1/2007


Trả lời:

Mc dù trong Li nói đầu ca Hip định thành lp WTO có đề cp đến vic "sdng ti ưu các ngun lc ca thế gii phù hp vi mc tiêu phát trin bn vng nhm bo vvà bo tn môi trường …", nhưng trong các hip định ca WTO không có điu khon cthnào nói lên mi quan hgia thương mi và môi trường.

Vn đề môi trường chỉ được đề cp mt cách gián tiếp ti mt số điu khon sau:

- Điu 20 ca GATT và Điu 14 ca GATS: nhng chính sách nhm bo vsc khocon người, động - thc vt thì được min không phi tuân theo các quy định ca các hip định này.

- Hip định TBT, Hip định SPS: công nhn các nước được đề ra các tiêu chun nhm bo vmôi trường.

- Hip định Nông nghip: các chương trình môi trường không phi ct gim trcp

-
Hip định SCM: cho phép trcp đến 20% để các xí nghip có thể đáp ng tiêu chun môi trường mi.

- Hip định TRIPS: có thtchi cp bng sáng chế đe doạ đến đời sng, sc khocon người, động - thc vt hoc phá hoi môi trường.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất