Thế nào là chính sách cạnh tranh?
21:46' 12/1/2007


Trả lời:

C
nh tranh được coi là mt động lc thúc đẩy sphát trin ca nn kinh tế, làm tăng hiu quxã hi ca quá trình sn xut, kinh doanh. Tuy nhiên, cnh tranh chthc scó tác dng tích cc nếu đó là scnh tranh lành mnh, trong khuôn khổ điu tiết nht định. Nếu không, cnh tranh vô tchc slàm biến dng quan hcung - cu trên thtrường, gây ri lon sn xut và cui cùng đem li thit hi cho người tiêu dùng.

Chính sách cnh tranh là nhng chính sách, lut lca Nhà nước nhm đảm bo cnh tranh lành mnh gia các doanh nghip, chng li các hành động phn cnh tranh.

Hình thc thhin ca chính sách này có thlà lut cnh tranh, lut chng độc quyn hoc các văn bn quy phm pháp lut khác có cha ni dung liên quan đến cnh tranh.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất