Quá trình gia nhập WTO diễn ra như thế nào?
21:32' 12/1/2007


Trả lời:

Khi có m
t nước np đơn xin gia nhp, WTO sthành lp ra mt ban công tác vvic gia nhp ca nước đó. Tt ccác nước thành viên WTO đều có thcử đại din tham gia ban công tác này.

Chính phnước gia nhp sphi trình bày toàn bhthng chính sách kinh tế và thương mi ca mình liên quan đến vic thc hin các hip định ca WTO sau này.

Tp hp các thông tin đó được nêu trong mt văn bn gi là bvong lc. Sau khi nhn được bvong lc ca nước gia nhp, ban công tác sgi bvong lc đó đến tt ccác nước thành viên WTO để các nước này có thể đặt ra nhng câu hi yêu cu làm rõ thêm vnhng vn đề mình quan tâm. Nước gia nhp có nghĩa vtrli toàn bcác câu hi đó. Vic trli câu hi cũng có ý nghĩa cp nht li nhng thông tin nêu trong bvong lc đã blc hu.

Sau khi hoàn thành vic trli câu hi, nước gia nhp sbước vào đàm phán chính thc vi các nước thành viên WTO thông qua các cuc hp ca ban công tác. Slượng các cuc hp này không n định trước nên quá trình gia nhp nhanh hay chm là tuthuc vào giai đon này. Có nhng nước chmt mt vài năm để trthành thành viên WTO, trong khi có nhng nước phi mt nhiu thi gian hơn mà vn chưa vượt qua giai đon này. Đin hình là trường hp ca Trung Quc, bt đầu đàm phán tnăm 1987, đến cui năm 2001 mi trthành thành viên chính thc ca WTO.

Ngoài các cuc hp ca ban công tác, nước gia nhp còn phi tiến hành các cuc đàm phán song phương vi các đối tác thương mi chính. Cn phi có các cuc đàm phán song phương này vì mi nước li có nhng mi quan tâm khác nhau đối vi nước gia nhp. Tuy nhiên, nhng kết quả đàm phán song phương này mt khi đã trthành cam kết thì li được áp dng cho tt ccác nước thành viên WTO.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất