Bản chào ban đầu là gì?
21:30' 12/1/2007


Trả lời:

B
n chào ban đầu là danh mc nhng cam kết, nghĩa vmà nước gia nhp dkiến schp hành khi trthành thành viên ca WTO. Bn chào này thường bao quát hu hết các lĩnh vc (thuế quan, phi thuế quan, dch v, đầu tư, quyn shu trí tu, trcp, v.v…), có tính đến yêu cu ca các nước thành viên Ban Công tác gia nhp.

Bn chào ban đầu được nước gia nhp đưa ra trước khi bt đầu các cuc đàm phán vmca thtrường và là cơ sở để tiến hành các cuc đàm phán vmca thtrường. Tri qua quá trình đàm phán, nhng cam kết, nghĩa vtrong bn chào này sẽ được sa đổi dn để trthành cam kết chính thc khi kết thúc đàm phán và nước gia nhp trthành thành viên ca WTO.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất