Sẽ sớm có luật bảo vệ người đồng tính, chuyển giới
13:7' 9/3/2011
Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đảm bảo quyền con người là mảng việc lớn của QH giai đoạn 2011 - 2020. Thêm nhiều nhóm quyền sẽ được luật hóa như quyền của người chuyển đổi giới tính, đồng tính, lưỡng tính…

Kỳ họp thứ 37 UB Thường vụ QH khai mạc 4/1/2011 nêu nhiệm vụ trước hết là tổng kết việc thi hành, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Một trong những nội dung nghiên cứu, sửa đổi là xác định rõ trong Hiến pháp vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp theo các nguyên tắc tổ chức quyền lực trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm khoa học, hiệu quả và sự giám sát đầy đủ của nhân dân.

Nội dung về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân cũng là định hướng lớn trong công tác lập pháp.

Đối với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đảm bảo quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân, Quốc hội sẽ tập trung nghiên cứu luật hóa các quyền hiến định của công dân theo hướng nghiên cứu xây dựng, ban hành mới các luật về những quyền chưa được cụ thể hóa như: quyền tự do lập hội, quyền tự do hội họp, quyền biểu tình, quyền được trưng cầu dân ý, quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền tiếp cận thông tin…

Mảng luật về đảm bảo quyền con người hoàn thiện chế độ bảo hộ của Nhà nước đối với các nhóm chủ thể đặc thù như người khuyết tật, người chuyển đổi giới tính, đồng tính, lưỡng tính.

Mảng pháp luật về kinh tế, Chủ nhiệm UB pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho biết, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Theo đó, sẽ hoàn thiện thể chế về sở hữu Nhà nước theo hướng tách bạch vai trò của Nhà nước với tư cách là bộ máy công quyền quản lý toàn bộ nền kinh tế, xã hội và vai trò chủ sở hữu tài sản.


Hình ảnh cuộc thi thần tượng âm nhạc dành cho thế giới thứ ba (ảnh: Zing)


Ông Thuận cũng đề cập tới lộ trình làm các luật điều chỉnh các thị trường và các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô theo hướng tối đa hóa hiệu quả kinh tế, chống thất thoát, lãng phí các nguồn lực của Nhà nước và xã hội.

Về một số lĩnh vực cụ thể, UB Thường vụ QH nêu rõ định hướng hoàn thiện thể chế tài chính công nhằm đảm bảo hiệu quả hơn trong thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Tạo cơ chế kiểm soát hiệu quả các khoản vay nợ nước ngoài và chi tiêu ngoài ngân sách, kể cả các khoản bảo lãnh của Chính phủ cho các doanh nghiệp Nhà nước vay vốn, đảm bảo về lâu dài các nguồn tài sản phải được thể hiện trong ngân sách Nhà nước và quá trình sử dụng chúng phải sự giám sát của các cơ quan dân cử.

Một trong những nội dung đáng chú ý là hoàn thiện cơ bản pháp luật về đất đai, bảo vệ nghiêm ngặt đất nông nghiệp của nông dân, chủ đầu tư phải thương lượng để mua lại quyền sử dụng đất của nông dân theo giá thỏa thuận, thống nhất quản lý nhà và các thửa đất thành một chỉnh thể thống nhất…

Nguồn: Báo Điện tử Dân trí

Các tin tiếp
Các tin trước